خانه / تست‌های آزمایشگاه

تست‌های آزمایشگاه

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  Blood, Serum , Body fluid حجم نمونه مورد نیاز:  ۱-۲ ml شرایط نمونه گیری: نمونه می بایست سریعاً سانتریفیوژ شده و ۰٫۳ ml از مایع رویی را برداشته و …

ادامه نوشته »

Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT)

نام اختصاری: ALT – SGPT-GPT سایر نام ها: آلانین آمینوترانسفراز ، سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسمای هپارینه یا EDTA دار حجم نمونه مورد نیاز:  ۰٫۵ mL شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. ملاحظات نمونه گیری: …

ادامه نوشته »

Albumin (Alb)

نام اختصاری: Alb سایر نام ها: آلبومین بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.5 شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.  از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد. ملاحظات نمونه گیری: سن و جنس بیمار در برگه …

ادامه نوشته »

Aldolase

نام اختصاری:   ALD سایر نام ها: آلدولاز، D گلیسر آلدئید ۳- فسفات لیاز، فروکتوز بیس فسفات بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي هپارينه حجم نمونه مورد نیاز:ml  ۱ شرایط نمونه گیری:  در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تري حاصل می شود. ملاحظات نمونه …

ادامه نوشته »

Alkaline Phosphatase (Alp)

نام اختصاری: ALP سایر نام ها: فسفاتاز قليايي، ارتو فسفریک استر منو هیدرولاز بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم حجم نمونه مورد نیاز: ۰٫۵ mL شرایط نمونه گیری: بيمار باید ناشتا باشد. (  ALPپس از صرف غذا افزايش مي يابد). ملاحظات نمونه گیری: هرگونه داروي …

ادامه نوشته »

Amino Acid, Quantitative , Plasma

نام اختصاری: A.A.Q سایر نام ها: اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder بخش مورد انجام : HPLC نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسما ( EDTA یا هپارینه) حجم نمونه مورد نیاز: ml 5 شرایط نمونه گیری: ۱-    نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی …

ادامه نوشته »

Amino Acid Urine, Quantitative

نام اختصاری: A.Au سایر نام ها: اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine بخش مورد انجام : HPLC نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم حجم نمونه مورد نیاز: ml 2 شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. ملاحظات نمونه گیری: …

ادامه نوشته »

Amylase

نام اختصاری: Amylase سایر نام ها: آميلاز توتال، آمیلاز خون، ادرار بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي هپارينه، ادرار رندم یا ۲ ساعته، مایعات بدن حجم نمونه مورد نیاز:  ۰٫۵ mLبرای سرم و مایعات بدن و ۵ ml برای ادرار شرایط نمونه گیری: …

ادامه نوشته »

Anti-Nuclear Antibody (ANA)

نام اختصاری:ANA سایر نام ها: آنتی بادی ضد هسته ای بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم و مایعات بدن از جمله مایع پلور حجم نمونه مورد نیاز:  ۱ mL شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. ملاحظات نمونه گیری: نوع مایع …

ادامه نوشته »

Aspartate Aminotransferase (AST- SGOT- GOT)

نام اختصاری: AST- SGOT- GOT سایر نام ها: آسپارتات آمینو ترانسفراز، گلوتامیک- اگزالواستیک ترانس آمیناز (SGOT) بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای هپارینه حجم نمونه مورد نیاز:  ۰٫۵ mL شرایط نمونه گیری: نیازی به ناشتا بودن نمی باشد. ملاحظات نمونه گیری: فعالیت بدنی …

ادامه نوشته »