خانه / امکانات آزمایشگاه

امکانات آزمایشگاه

SQA Automated Sperm Quality Analyz
تجهیزات بخش سرولوژی :Elissa reader, Nephelometry, Chrous
تجهیزات بخش بیوشیمی: , Dirui , Cobas , Nova ii Spectrophotometr , coleman
بخش خون شناسی آزمایشگاه دکتر مهرابی مجهز به دستگاهایی چون Sysmex S800i , Westergren , Multiple BloodMixer میباشد.
تجهیزات بخش هورمون‌شناسی: Vidas, Gamma Counter, Elisa Reader

Message Us on WhatsApp