Tyrosine, Urine

نام اختصاری: TYR

سایر نام ها: تیروزین ادرار به روش کیفی

بخش انجام دهنده: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندم، ادرار ۲۴ ساعته (در شروع جمع اوری ۲۰ میلی لیتر تولوئن اضافه می شود)

حجم نمونه مورد نیاز:  ۲ml

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً از بیمار نمونه صبحگاهی گرفته شود.

ملاحظات نمونه گیری: رجوع شود به تست آنالیز ادرار

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      ماندن بیش از حد نمونه ادرار پیش از آنالیز

ü      نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه.

شرایط نگهداری: اسیدی کردن تا PH= 2.3 یا انجماد نمونه در -۲۰oC و یا اضافه کردن تولوئن به ظرف ادرار ۲۴ ساعته موجب پایداری نمونه می گردد. نمونه منجمد شده تا ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: در تشخیص تیروزینمی مقادیر ادراری آن افزایش می یابد.

روش مرجع: کروماتوگرافی تعویض یونی

روش ارجح: کروماتوگرافی تعویض یونی

سایر روشها: روش کیفی Millon’s

اسید سولفوریک+ سولفات جیوه+ ادرار← در ۱۰۰ درجه  جوشانده، پس از سرد شدن← نیترات نقره اضافه نموده← تشکیل رنگ نارنجی نشاندهنده مثبت بودن است.

مقادیر طبیعی: در روش کیفی عدم تشکیل رنگ نارنجی نشاندهنده منفی بودن آزمایش است.

مقادیر کمی:

 بالغین: ۱۲ – ۵۵ mg/dl یا ۶۶ – ۳۰۴ µmol/day

۳ تا ۱۲ سال: ۷٫۲ – ۳۰٫۴ mg/dl یا ۴۰ – ۱۶۸ µmol/day

۱۰ روز تا ۷ هفته: ۴ – ۷٫۲ mg/dl یا ۲۲ – ۴۰ µmol/day

تفسیر: اندازه گیری تیروزین ادرار به  تشخیص موارد زیر کمک می کند:

هیپرتیروزینمی در ۳ ماه اول حاملگی

هیپرتیروئیدیسم

سوختگی ها

بیماریهای Oasthouse

بیماری Hartnup

گالاکتوزمی و نارسایی کبدی

عوامل مداخله گر :

  • مصرف استروئیدها باعث پایین آمدن مقادیر تیروزین ادرار در شرایط (Invivo) می شود.
  • واکنش Millon تعداد زیادی از ترکیبات فنولی را در ادرار شناسایی می کند. واکنش مثبت با تیروزین و متابولیت های تیروزین مشاهده می گردد.
  • روش فلورومتری که برای بررسی کمی تیروزین سرم به کار می رود به دلیل تداخلات زیاد برای ادرار مورد استفاده قرار نمی گیرد.

توضیحات:

  • کروماتوگرافی تعویض یونی به عنوان روش مرجع در سنجش کمی تیروزین ادرار به کار می رود.
  • کروماتوگرافی تعویض یونی برای سنجش تیروزین ادراری به مراتب حساستر و دقیقتر بوده و انجام آن توصیه می شود.
  • تیروزین از اسیدهای آمینه غیر ضروری و مؤثر در سنتز کاتکل آمین ها، تیروکسین و ملانین می باشد. گروه فنلی این اسیدآمینه عملکرد متابولیکی دارد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp