خانه / تست‌های آزمایشگاه / Immunoglobulin G Subclasses, Serum

Immunoglobulin G Subclasses, Serum

نام اختصاری: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ، IgG Subclasses, S

سایر نام ها: Immunoglobulins G1, G2, G3, G4، Subclasses, IgG  ، زیرگروه های IgG

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز:   ۱ ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.   

ملاحظات نمونه گیری: ترجیحاً پس از نمونه گیری وریدی بلافاصله سرم را جدا کرده و آن را تا زمان آزمایش در C ۴  نگهداری کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      نمونه شدیداً لیپمیک مورد قبول نمی باشد.

ü      نمونه در معرض حرارت بالا مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در C ۴  و C ۲۰-  تا ۱۴ روز پایدار است.

اطلاعات تکمیلی:

IgG فراوانترین ایمونوگلوبولین موجود در پلاسما است که تقریباً ۸۰% از کل ایمونوگلوبولینها را تشکیل می دهد. این مولکول از ۴ زنجیره ( دو زنجیره سبک و دو زنجیره سنگین) تشکیل شده است. بر اساس تفاوت در زنجیره سنگین IgG به ۴ زیر گروه IgG1, IgG2, IgG3, IgG4  تقسیم شده است. IgG1 بیشترین غلظت را دارا می باشد. IgG3 بیشترین قابلیت فعال کردن کمپلمان را داردIgG4 قادر نیست کمپلمان را فعال کند. هر چهار کلاس IgG قابلیت عبور از جفت را دارند ولی IgG2 از سایر کلاسها آهسته تر عبور می کند. نیمه عمر IgG 21 روز می باشد. به استثنای IgG3که نیمه عمر ۸- ۷  روز دارد.

کاربردهای بالینی:

  1. ۱٫تست ثانویه برای ارزیابی بیماران با علائم و نشانه های نقص سیستم ایمنی هومورال یا نقص ایمنی مرکب (سلولی یا هورمونی).
  2. ۲٫ اندازه گیری زیرگروه های IgG ممکن است در بیماران با شواهد بالینی محتمل نقص سیستم ایمنی همراه با هیپوگاماگلوبولینمی و یا غلظت طبیعی IgG کل مفید باشد.
  3. ۳٫در بیماران با عفونتهای مکرر باکتریایی (عفونتهای ثانویه) ممکن است زیرگروههای IgG دچار کمبود شوند( بویژه (IgG1.

روش مرجع: PCR

روش ارجح: نفلومتری

سایر روشها: SRID، ELISA

مقادیر طبیعی:

IgG1:

کمتر از ۵ ماهگی ۱۰۰-۳۳۴ mg/dL  :

۵ تا ۹  ماهگی ۱۰۲-۳۶۹ mg/dL      :

۹ تا ۱۵ ماهگی:      ۱۶۰-۵۶۲ mg/dL

۱۵ تا ۲۴ ماهگی ۲۰۹-۷۲۴ mg/dL   :

۲ تا ۴ سالگی :       ۱۵۸-۷۲۱ mg/dL

۴ تا ۷ سالگی:       ۲۰۹-۹۰۲ mg/dL

۷ تا ۱۰ سالگی :     ۲۵۳-۱,۰۱۹ mg/dL

۱۰ تا ۱۳ سالگی:   ۲۸۰-۱,۰۳۰ mg/dL

۱۳ تا ۱۶ سالگی:   ۲۸۹-۹۳۴ mg/dL

۱۶ تا ۱۸ سالگی:   ۲۸۳-۷۷۲ mg/dL

۱۸ سال و بالاتر:    ۳۴۱-۸۹۴ mg/dL

 

IgG2:

کمتر از ۵ ماهگی ≤۸۲ mg/dL :

۵ تا ۹  ماهگی ≤۸۹ mg/dL     :

۹ تا ۱۵ ماهگی:      ۲۴-۹۸ mg/dL

۱۵ تا ۲۴ ماهگی ۳۵-۱۰۵ mg/dL   :

۲ تا ۴ سالگی :       ۳۹-۱۷۶ mg/dL

۴ تا ۷ سالگی:       ۴۴-۳۱۶ mg/dL

۷ تا ۱۰ سالگی :     ۵۴-۴۳۵ mg/dL

۱۰ تا ۱۳ سالگی:   ۶۶-۵۰۲ mg/dL

۱۳ تا ۱۶ سالگی:   ۸۲-۵۱۶ mg/dL

۱۶ تا ۱۸ سالگی:   ۹۸-۴۸۶ mg/dL

۱۸ سال و بالاتر:    ۱۷۱-۶۳۲ mg/dL

 

IgG3:

کمتر از ۵ ماهگی ۷٫۶-۸۲٫۳ mg/dL  :

۵ تا ۹  ماهگی ۱۱٫۹-۷۴٫۰ mg/dL      :

۹ تا ۱۵ ماهگی:      ۱۷٫۳-۶۳٫۷ mg/dL

۱۵ تا ۲۴ ماهگی ۲۱٫۹-۵۵٫۰ mg/dL  :

۲ تا ۴ سالگی :        ۱۷٫۰-۸۴٫۷ mg/dL

۴ تا ۷ سالگی:       ۱۰٫۸-۹۴٫۹ mg/dL

۷ تا ۱۰ سالگی :    ۸٫۵-۱۰۲٫۶ mg/dL

۱۰ تا ۱۳ سالگی:   ۱۱٫۵-۱۰۵٫۳ mg/dL

۱۳ تا ۱۶ سالگی:   ۲۰٫۰-۱۰۳٫۲ mg/dL

۱۶ تا ۱۸ سالگی:   ۳۱٫۳-۹۷٫۶ mg/dL

۱۸ سال و بالاتر:    ۱۸٫۴-۱۰۶٫۰ mg/dL

 

IgG4:

 

کمتر از ۵ ماهگی ≤۱۹٫۸ mg/dL  :

۵ تا ۹  ماهگی≤۲۰٫۸ mg/dL     :

۹ تا ۱۵ ماهگی:  ≤۲۲٫۰ mg/dL

۱۵ تا ۲۴ ماهگی:  ≤۲۳٫۰ mg/dL

۲ تا ۴ سالگی :  ۰٫۴-۴۹٫۱ mg/dL

۴ تا ۷ سالگی:       ۰٫۸-۸۱٫۹ mg/dL

۷ تا ۱۰ سالگی :      ۱٫۰-۱۰۸٫۷ mg/dL

۱۰ تا ۱۳ سالگی:    ۱٫۰-۱۲۱٫۹ mg/dL

۱۳ تا ۱۶ سالگی:   ۰٫۷-۱۲۱٫۷ mg/dL

۱۶ تا ۱۸ سالگی:   ۰٫۳-۱۱۱٫۰ mg/dL

۱۸ سال و بالاتر:   ۲٫۴-۱۲۱٫۰ mg/dL

 

تفسیر:

IgG آنتی بادی است که غالباً در طی عفونتهای ثانویه بوجود می آید. اگر چه تولید IgG بر ضد یک آنتی ژن از هرچهار زیرکلاس IgG به نسبت طبیعی می باشد، ولی گاهی اوقات در موارد پاتولوژیک یکی از زیرکلاس ها زیادتر سنتز می شود. برای مثال IgG علیه فاکتور های انعقادی بیشتر از زیرکلاس IgG4 ، IgG بر ضد هسته بیشتر از زیر کلاس IgG1  و IgG3 و IgG بر ضد کربوهیدرات نظیر دکستران بیشتر از زیرکلاس IgG2 می باشد.

مقادیر کاهش یافته تمام زیرکلاسهای IgG اغلب در نقص سیستم ایمنی متغییر، نقص سیستم ایمنی مرکب، آتاکسی تلانژکتازی و سایر بیماریهای نقص ایمنی اولیه و اکتسابی شایع است.

مقادیر کاهش یافته IgG2 ممکن است از نظر بالینی در عفونتهای مکرر ریوی-سینوسی (Recurrent sinopulmonary infection)حائز اهمیت باشد و ممکن است همراه با نقص ایمنیA Igَ  و یا بدون آن باشد.

در بعضی موارد  نقص در پاسخ آنتی بادیها به آنتی ژن های پلی ساکاریدی، ممکن است مقادیر زیرگروههای IgG طبیعی باشد.

خصوصیات زیرگروههای IgG

IgG4 IgG3 IgG2 IgG1 زیر گروه
۴ درصد ۸ درصد ۲۲ درصد ۶۶ درصد درصد از IgG  کل
++ ± + قابلیت فعال کردن کمپلمان
+ ++ ± ++ خاصیت کموتاکسیک
+ + ± + عبور از جفت
+ + + فاکتورهای روماتوئید (Anti-lg abs)
++ تجمع همراه با ویزکوزیته بالا
+ احتباس در سرم بیماران با هیپوگاماگلوبولینمی ژنرالیزه
۲۱ روز ۸- ۷ روز ۲۱ روز ۲۱ روز میانگین نیمه عمر زیرگروه در گردش

 

عوامل مداخله گر : کدورت و لیپمیک بودن سرم در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کند.

توضیحات:

  • اندازه گیری مقادیر زیرگروههای IgG در بیماران مشکوک به نقص های سیستم ایمنی، جزء تستهای مرتبه اول (first order test) نمی باشد.
  • اندازه گیری کمی ایمونوگلوبولین ها (IgG,IgA,IgM) همراه با سایر تستهای مرتبط با نقص سیستم ایمنی پیش از اندازه گیری زیرگروههای IgG صورت می گیرد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp