خانه / بخش سرولوژی

بخش سرولوژی

تجهیزات بخش سزولوژی :Elissa reader, Nephelometry, Chrous