خانه / معیار رد و قبولی نمونه

معیار رد و قبولی نمونه

۱)الزامات انتقال نمونه : جمع آوری نمونه از مراکز نمونه گیری همراه برگه    اطلاعات مراجعه کننده که در صورت عدم تطبیق مشخصات با بر چسب و کد نمونه و یا ناکامل بودن و یا مخدوش بودن برچسب نمونه و یا شکستگی یا نشت در ظرف حاوی نمونه

۲) نحو ه نمونه گیری : عدم انظباق حجم نمونه با حجم مورد نیاز (۵ سی سی  برای مرحله اول و ۱۰ سی سی برای مرحله دوم )

۳)وجود همولیز واضح و نمونه لیپمیک و یا جمع اوری نمونه در لوله دارای ضد انعقاد

۴) نگه داری نمونه بیش از ۱ هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد  و یا عدم رعایت زنجیره سرد به هنگام انتقال نمونه ها ( بالا رفتن دما به سرعت موجب  نا معتبر شدن نتایج تستFREE B-HCGمی شود .

۵) ناقص بودن اطلاعات سونو گرافی

۶) نتایجCRL   گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری  خارج از محدوده ۸۴-۴۵ میلی متر

۷) مراجعه مادر در محدوده زمانی مشخص شده نباشد

۸) عدم رعایت شرایط انتقال نمونه که باید در ۸-۲ درجه و در بسته بندی سه لایه ای گروهBو حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از زمان نمونه گیری با رعایت زنجیره سرد باشد.

Message Us on WhatsApp