خانه / الزامات نمونه‌گیری

الزامات نمونه‌گیری

:Aتستهای غربالگری درسه ماهه اول DOUBLE  باید در(۶ +۱۳-۱۱) در سه ماهه دوم۱۷-۱۴ مناسبترین( ولی ۲۲ -۱۴) نیز قابل انجام است ولی در صورت بروز مشکل زمان مجاز سقط را از دست می دهند .

:Bحداقل نمونه برای مرحله اول ۵ سی سی و مرحله دوم ۱۰ سی سی

:Cپر کردن برگه مشخصات و پاسخ گویی به تمام سوالات الزامی است.

😀 در سه ماهه اول سونوگرافی در مرکز معتبر با مقدارNT  و سونوگرافی به روز ضروری است و در سه ماهه دوم سونوگرافی سن جنین کفایت می کند.

:E  احراز هویت بیمار و دادن آگاهی  مناسب به ارزش تست و درجه  حساسیت و اختصاصی بودن تست

:F  احتمال نیاز به تستهای تشخیصی بعدی  جهت قطعیت نتایج و احتمال تفاوت نتایج تست غربالگری تز تشخیصی

نحوه صحیح نمونه گیری و ارسال

۱) تستهای غربالگری درسه ماهه اول DOUBLE باید در(۶ +۱۳-۱۱)  در سه ماهه دوم ۱۷-۱۴ مناسبترین( ولی ۲۲ -۱۴) نیز قابل انجام است  ولی در صورت بروز مشکل زمان مجاز سقط را از دست می دهند

۲) حداقل نمونه برای مرحله اول ۵ سی سی و مرحله دوم ۱۰ سی سی

۳) پر کردن برگه مشخصات و پاسخ گویی به تمام سوالات الزامی است

۴) در سه ماهه اول سونوگرافی در مرکز معتبر با مقدار NT  و سونوگرافی به روز ضروری است و در سه ماهه دوم سونوگرافی   سنن جنین کفایت می کند.  به همراه اطلاعات در برگه سونوگرافی  همراه تاریخ انجام / نام سونوگراف /اندازه CRL /اندازه NT/ تعداد جنین زنده/ تعیین تعداد قل / و تصویر سونوگرافی

۵) احراز هویت بیمار و  دادن آگاهی  مناسب به ارزش تست و درجه حساسیت و اختصاصی بودن تست

۶) احتما ل نیاز به تستهای تشخیصی بعدی  جهت قطعیت نتایج و احتمال تفاوت نتایج تست غربالکری تز تشخیصی

۷) همراه  بودن اطاعات مورد نیاز : نام و شماره تماس پزشک و مشخصات مادر/ آدرس /  تلفن /  تاریخ تولد /  سن /  وزن دقیق به    kg /  سابقه   وجود بیماری کروموزومی / و یا داشتن فرزند مبتلا سابقه مصرف دخانیات  سابقه بیماری دیابت /نحوه بارداری(طبیعی یا IVF و یا با استفاده از دارو ) Parity /LMPتاریخ / سن بارداری

الزامات بعد از نمونه‌گیری

:Aتمام آزمایشات با ریسک بالا و متوسط باید طی سه روز کاری پاسخ داده شود.

:Bفرمت جوابدهی باید شامل نام. نام خانوادگی . تاریخ تولد . تاریخ و شماره پذیرش و کد آزمایشگاه به همراه نام پزشک درخواست کننده / سن بارداری/ پزشک سونوگرافی / سن مادر / سن بارداری /وزن / CRL (بر حسب mm) / NT

:Cنتایج ازمایش شامل مقدار عددی غلظت ( که قابل دریابی به واحد SI باشد)

و مقادیر تفسیری به MOMاست.

:Dتفسیر نتایج در سه ماهه اول به صورت high risk /Low risk / Risk cut off level  وتعیین ریسک اختصاصی مادر برای ابتلای جنین .

:Eحتمأ این عبارات به انگلیسی نوشته شود . آزمایش صرفأ غربالگری است وبه   هیچ عنوان تشخیص قطعی نیست.  تصمیم برای آزمایش بعدی به عهده پزشک است.

:Fتمام نتایج مربوط به مثبت غربالگری باید به عنوان بحرانی محسوب شود CriticalValue   و می بایست توسط ازمایشگاه به صورت تلفنی به پزشک اطلاع داده شود.

:Gبعد از انجام ازمایش باقی نمونه باید در شرایط مناسب ( دمای۲۰- درجه     سانتی گراد) به مدت ۱۸ ماه نگه داری شود . تا در صورت لزوم تستهای بیشتری روی آن انجام شود.

:Hنسخه ای از نتایج باید به مدت ۵ سال در آزمایشگاه نگه داری شود.

معیار رد و قبولی نمونه

۱)الزامات انتقال نمونه : جمع آوری نمونه از مراکز نمونه گیری همراه برگه    اطلاعات مراجعه کننده که در صورت عدم تطبیق مشخصات با بر چسب و کد نمونه و یا ناکامل بودن و یا مخدوش بودن برچسب نمونه و یا شکستگی یا نشت در ظرف حاوی نمونه

۲) نحو ه نمونه گیری : عدم انظباق حجم نمونه با حجم مورد نیاز (۵ سی سی  برای مرحله اول و ۱۰ سی سی برای مرحله دوم )

۳)وجود همولیز واضح و نمونه لیپمیک و یا جمع اوری نمونه در لوله دارای ضد انعقاد

۴) نگه داری نمونه بیش از ۱ هفته در دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد  و یا عدم رعایت زنجیره سرد به هنگام انتقال نمونه ها ( بالا رفتن دما به سرعت موجب  نا معتبر شدن نتایج تستFREE B-HCGمی شود .

۵) ناقص بودن اطلاعات سونو گرافی

۶) نتایجCRL   گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری  خارج از محدوده ۸۴-۴۵ میلی متر

۷) مراجعه مادر در محدوده زمانی مشخص شده نباشد

۸) عدم رعایت شرایط انتقال نمونه که باید در ۸-۲ درجه و در بسته بندی سه لایه ای گروهBو حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از زمان نمونه گیری با رعایت زنجیره سرد باشد.

Message Us on WhatsApp