خانه / تست‌های آزمایشگاه / Amino Acid Urine, Quantitative

Amino Acid Urine, Quantitative

نام اختصاری: A.Au

سایر نام ها: اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine

بخش مورد انجام : HPLC

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 2

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

۱-    سن بیمار را یادداست نمایید.

۲-    اطلاعات مربوط به سایقه خانوادگی، شرایط بالینی ( دوره فاز حاد، بدون علائم)، رژیم غذایی، دارو درمانی را یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: نمونه ادرار در C ۲۰-  به مدت ۱۴ روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مادرزادی متابولیسم ( Inborn error of Metabolism) همچنین در ارزیابی اختلالات غدد درون ریز، بیماری کبدی، بیماری عضلانی، بیماری بدخیم ، اختلالات عصبی، اختلالات تغذیه ای، نارسایی کلیه و سوختگی مفید است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: (LC-MS/MS)Tandem mass spectrometry

 

 

 

مقادیر طبیعی:

رفرانس مقادیر ادراری آمینو اسیدها (nmol/mg creatinine) گروههای سنی  
۱۲ ماهگی ۱۳-۳۵ ماهگی ۳-۶ سالگی ۷-۸ سالگی ۹-۱۷ سالگی ۱۸ سالگی  
فسفو سرین PSer <1 <1 <1 <1 <1 <1  
فسفو اتانول آمین PEtN ۱۵-۳۴۱ ۳۳-۳۴۲ ۱۹-۱۶۴ ۱۲-۱۱۸ <88 <48  
تورین Tau ۳۷-۸۳۰۰ ۶۴-۳۲۵۵ ۷۶-۳۵۱۹ ۵۰-۲۰۵۱ ۵۷-۲۲۳۵ ۲۴ -۱۵۳۱  
آسپارژین Asn ۲۵-۱۰۰۰ ۶۲-۸۸۴ ۲۸-۴۱۲ ۳۸-۳۹۶ ۲۲-۲۸۳ ۲۵-۲۳۸  
سرین Ser ۱۸-۴۴۸۳ ۲۸۴ -۱۹۵۹ ۱۷۹-۱۲۸۵ ۱۵۳-۷۶۵ ۱۰۵-۸۴۶ ۹۷-۵۴۰  
هیدروکسی پرولین Hyp <2536 <89 <46 <19 <22 <15  
گلیسین Gly ۳۶۲-۱۸۶۱۴ ۶۲۷-۶۹۱۴ ۴۱۲-۵۷۰۵ ۴۴۹-۴۴۹۲ ۳۱۶-۴۲۴۹ ۲۲۹-۲۹۸۹  
گلوتامین Gln ۱۳۹-۲۹۸۵ ۲۶۳ -۲۹۷۹ ۱۵۲-۱۳۲۵ ۱۶۴-۱۱۲۵ ۱۸۸-۱۳۶۵ ۹۳-۶۸۶  
آسپارتیک اسید Asp <64 <56 <30 <9 <11 <10  
اتانول آمین EtN ۲۸۲-۳۷۸۲ ۲۵۶-۹۴۷ ۱۹۳-۶۴۳ ۱۳۷-۵۶۴ ۱۵۸-۵۹۶ ۹۵-۴۷۱  
هیستیدین His ۱۴۵-۳۸۳۳ ۴۲۷-۳۳۹۸ ۲۳۰-۲۶۳۵ ۲۶۸-۲۱۴۷ ۱۳۴-۱۹۸۳ ۸۱-۱۱۲۸  
ترئونین Thr ۲۵-۱۲۱۷ ۵۵-۷۶۳ ۳۰-۵۵۴ ۲۵-۴۵۶ ۳۷-۴۱۸ ۳۱-۲۷۸  
سیتروئین Cit <72 <57 <14 <9 <14 <12  
سارکوزین Sar <75 <12 <9 <2 <3 <3  
بتا آلانین bAla <219 <92 <25 <25 <49 <52  
آلانین Ala ۹۳-۳۰۰۷ ۱۰۱-۱۵۰۰ ۶۴-۱۲۹۹ ۴۴-۸۱۴ ۵۱-۶۹۶ ۵۶-۵۱۸  
گلوتامیک اسید Glu <243 ۱۲-۱۲۸ <76 <39 <62 <34  
۱-متیل هیستیدین ۱MHis ۱۷-۴۱۹ ۱۸-۱۶۲۹ ۱۰-۱۴۷۶ ۱۹-۱۴۳۵ ۱۲-۱۵۴۹ ۲۳-۱۳۳۹  
۳-متیل هیستیدین ۳MHis ۸۸-۳۵۰ ۸۶-۳۳۰ ۵۶-۳۱۶ ۷۷-۲۶۰ ۴۷-۲۶۲ ۷۰-۲۴۶  
آرژینوسوکسینیک اسید Asa <77 <48 <37 <24 <69 <15  
کارنوزین Car ۲۷-۱۰۲۱ ۱۶-۶۱۶ ۱۸-۳۱۹ <161 <109 <35  
آنسرین Ans <277 <820 <398 <141 <369 <38  
هموسیترولین Hcit <295 ۱۱-۱۵۸ <71 <62 <33 <30  
آرژنین Arg ۱۰-۵۶۰ ۲۰-۳۹۵ ۱۴-۲۴۰ <134 <153 <114  
آلفا آمینو آدیپیک اسید Aad ۱۰-۲۷۵ ۱۵-۳۲۴ ۱۰-۱۳۵ <84 <76 <47  
گاما آمینو بوتیریک اسید GABA <25 <13 <11 <6 <5 <5  
بتا آمینو ایزوبوتریک اسید bAib ۱۸-۳۱۳۷ <980 ۱۵-۱۰۳۹ ۲۴-۵۱۱ ۱۱-۲۸۶ <301  
آلفا آمینو بوتریک اسید Abu <63 <56 <38 <30 <31 <19  
هیدروکسی لیزین Hyl <150 <57 <34 <26 <31 <12  
پرولین Pro ۲۸-۲۰۲۹ <119 <78 <20 <28 <26  
اورنتین Orn <265 <70 <44 <17 <18 <25  
سیستاتیونین Cth <302 <56 <26 <18 <44 <30  
سیستین Cys ۱۲-۵۰۴ ۱۱-۱۳۳ <130 <56 <104 ۱۰-۹۸  
لیزین Lys ۱۹-۱۹۸۸ ۲۵-۷۴۳ ۱۴-۳۰۷ ۱۷-۲۷۶ ۱۰-۲۴۰ ۱۵-۲۷۱  
متیونین Met <41 <41 <25 <23 <20 <16  
والین Val ۱۱-۲۱۱ ۱۱-۲۱۱ <139 ۱۶-۹۱ <75 ۱۱-۶۱  
تیروزین Tyr ۳۹-۶۸۵ ۳۸-۴۷۹ ۲۳-۲۵۴ ۲۲-۲۴۵ ۱۲-۲۰۸ ۱۵-۱۱۵  
ایزولوسین Ile <86 <78 <62 <34 <28 <22  
لوسین Leu <200 ۱۵-۱۶۷ ۱۲-۱۰۰ ۱۳-۷۳ <62 <51  
فنیل آلانین Phe ۱۴-۲۸۰ ۳۴-۲۵۴ ۲۰-۱۵۰ ۲۱-۱۰۶ ۱۱-۱۱۱ ۱۳-۷۰  
تریپتوفان Trp ۱۴-۳۱۵ ۱۴-۳۱۵ ۱۰-۳۰۳ ۱۰-۳۰۳ ۱۵-۲۲۹ ۱۸-۱۱۴  
آلو ایزولوسین AlloIle <29 <10 <8 <8 <8 <7  

 

تفسیر:

هنگامی که نتایج غیر طبیعی آشکار گردید، یک تفسیر دقیق از داده ها از جمله یک مرور کلی از نتایج و اهمیت آنها و ارتباط آن با اطلاعات باليني در دسترس ضروري است. توصيه می شود تست هاي بيوشيميايي تكميلي، مطالعات تأييدي در شرايط آزمايشگاهي (invitro) نظير سنجش آنزيمي يا آناليزمولكولي جهت تشخيص افتراقي انجام گردد. همچنين ثبت نام و ثبت شماره تلفن مخاطبين و شماره تلفن يكي از مديران آزمايشگاه جهت تماس با پزشك معالج بيمار توصيه مي شود.

 

 

عوامل مداخله گر:

نتايج منفي كاذب در صورت كمبود تغذيه پروتئينی ۲ روز قبل از انجام آزمايش و نتايج مثبت كاذب در نوزادان نارس به دليل نارسايي كبدي ممکن است دیده شود. مصرف بعضي ار آنتي بيوتيك ها نظير آمپي سيلين و كوتريماكسازول در نتايج مثبت کاذب ايجاد مي كند.

توضیحات: نتايج كمي اندازه گيري اسيدهاي آمينه ادرار با نتايج كمي آن در پلاسما مورد ارزيابي قرار گيرد.

همچنین ببینید

Adenosindeaminase (ADA)

نام اختصاری: ADA سایر نام ها:  آدنوزین د آمیناز،   Adenosine Deaminase, Fluid بخش مورد انجام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Message Us on WhatsApp